Sosyal Güvenlik

17 - Bireysel Emeklilik Aracısı olmak için…

12 Ağustos 2008 03:00

- En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından,

- En az iki yıllık meslek yüksek okullarının bankacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve sigortacılık bölümlerinden mezun iseniz veya;

- Lise veya dengi okul mezunu ve aşağıda tanımlanan şirketlerde tam zamanlı pazarlama ve satış elemanı olarak, sınava başvuru yaptığınız tarih itibarıyla en az toplam iki yıl süreyle çalışmışsanız;
– Emeklilik şirketleri,
– Sigorta şirketleri,
– Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir şirkete ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri,
– Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlar

- Müflis veya konkordato ilan etmemiş iseniz, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis, bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemişseniz,

- Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmadıysanız,

başvuruda bulunabilirsiniz.

Bireysel emeklilik aracısı olmak için öncelikle elektronik ortamda gerçekleştirilen bireysel emeklilik aracıları sınavında (e-BEAS) başarı göstererek lisans belgesi almış olmanız ve bir emeklilik şirketi adına aracılık faaliyetinde bulunduğunuzu gösterir tanıtım kartına sahip olmanız gerekir. Tanıtım kartı başvuruları, adına aracılık faaliyetinde bulunacağınız emeklilik şirketi tarafından yapılır.