Sosyal Güvenlik

12 - Diğer Emeklilik Birikim ve Taahhütlerinin Aktarımı

12 Ağustos 2008 03:00

Şirketimiz çalışanları için emekliliklerine yönelik olarak birikim yapmaktadır. Ancak bu birikimleri bireysel emeklilik sistemine aktarmak istemekteyiz. Bu konuda herhangi bir kolaylık sağlanacak mı?

Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen 14 Haziran 2012 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine aktarılması halinde, aktarımlara yönelik işlemler her türlü vergi, resim, ve harçtan muaf tutulacaktır. Bu muafiyet doğabilecek gelir vergisi yükümlülüğünü de kapsamaktadır. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Vakfımızın üyeleri için emekliliklerine yönelik olarak emekli sandığı bulunmaktadır. Üyelerimize emekli olduklarında alacakları tutara ilişkin olarak bazı taahhütlerimiz var. Mevcut birikimlerle satın alınmış bazı menkul ve gayrimenkuller bulunuyor. Bireysel emekliliğe geçiş koşullarımız nasıl olacak?

Vakıf veya sandığın yetkili organlarının aktarım yönünde karar alması koşuluyla aktarım yapılabilir. 14 Haziran 2012 tarihine kadar aktarımın gerçekleşmesi halinde aktarımlara yönelik işlemler (gayrimenkul ve menkul değerler satışları) her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacaktır. Bu muafiyet doğabilecek gelir vergisi yükümlülüğünü de kapsamaktadır. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
Geleceğe yönelik taahhütlerle ilgili olarak aktüeryal hesaplamaların yapılması ve bireysel emeklilik sistemine, belirli katkı esasına göre aktarım yapılması gerekmektedir.

Hangi dernek, vakıf, sandık ve kuruluşlar aktarım yapabilir?

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik birikim veya taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri aktarım yapabilecektir.

17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki kuruluşların çalışanları için kurdukları sandıkların, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi zorunlu olan kısmı bireysel emeklilik sistemine aktarılamaz. Bununla beraber bu kısmın dışında kalan birikimler bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.

Aktif / Pasif üye kimdir?

Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır.

Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar ile bunların hak sahipleridir.

Tanımlanmış fayda / Tanımlanmış katkı esası ne demektir?

Tanımlanmış fayda esası, emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın üyeler veya çalışanların maaşları ya da hizmet süresine bağlı olarak belirlenmesidir.

Tanımlanmış katkı esası, emeklilik birikimi olarak katılımcıya ödenecek tutarların, emeklilik taahhüt planı kapsamında alınan katkılar ile bunların getirilerine bağlı olarak belirlenmesidir.

Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin ne kadarı aktarılabilecektir?

Birikimlerin bir kısmı veya tamamı bireysel emeklilik hesabına veya yıllık gelir sigortasına aktarılabilir.

Vakfımızın üyeleri için emekliliklerine yönelik olarak emekli sandığı bulunmaktadır. Bu sandıktaki birikimleri bireysel emeklilik sistemine aktarmak için ne yapmalıyız?

Hizmet sunucusu, aktarım yapmadan önce Hazine Müsteşarlığına bildirimde bulunacaktır. Müsteşarlık, hizmet sunucusu tarafından sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek, birikimlerin aktarıma uygunluğu ile aktüerya raporunun belirlenen esas ve usullere uygunluğunu değerlendirir. Müsteşarlık gerek görmesi halinde hizmet sunucusundan ek bilgi ve belge isteyebilir. Değerlendirme, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılır.

Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilir mi?

Evet. Birikimlerin birden fazla emeklilik şirketine aktarılması mümkündür.

Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerimi aynı emeklilik sözleşmesine aktarabilir miyim?

Evet. Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin aynı emeklilik sözleşmesine veya yıllık gelir sigortasına aktarılabilmesi mümkündür.

Dernek, vakıf, sandık ve kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarımlar grup şeklinde mi yapılacak?

Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınmış karara göre aktarımlar bireysel veya grup olarak yapılabilecektir.

Emeklilik taahhüt planı dışındaki teminatlar bireysel emeklilik sisteminde de geçerli olacak mı?

Hayır. Emeklilik taahhüt planı dışındaki sağlık vb. teminatlar bireysel emeklilik sisteminde geçerli olmayacaktır.

Aktarım tutarları üzerinden herhangi bir kesinti yapılacak mı?

Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti yapılmaz ve yapılacak sözleşmelerden giriş aidatı alınmayacaktır.

Aktarımlar için son tarih nedir?

Kanunda tanımlanmış aktarım avantajları 14 Haziran 2012 tarihinde sona erecektir.

Aktarımlar kısım kısım yapılabilir mi?

Aktarımların tek seferde yapılması esastır. Bununla birlikte, hizmet sunucusunun aktifinde bulunan varlıkların nakde dönüştürülmesi veya taahhütlerin fonlanmamış kısmının fonlanmasının sağlanması amacıyla, 14 Haziran 2012 tarihine kadar ve aktarıma ilişkin iş planında belirtilmesi kaydıyla, aktarımlar kısım kısım da yapılabilecektir.

Bireysel emeklilik sistemine aktarım yaptıktan sonra emekli olmak için bir süre kısıtlaması söz konusu olacak mı?

Evet. Üye veya çalışanın bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanması için bireysel emeklilik sisteminden emeklilik için gerekli koşulları taşımasının yanı sıra aktarım tarihinden veya aktarımın kısım kısım yapılması halinde ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren bireysel emeklilik sisteminde en az 3 yıl kalması gerekmektedir.

Birden fazla emeklilik taahhüt planımdaki birikimlerimi bireysel emeklilik sistemine aktarmam durumunda bireysel emeklilik sistemine giriş tarihim ne olacaktır? Kazanılmış sürem nasıl hesaplanacaktır?

Emeklilik taahhüt planına dahil olunan en eski tarih, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olacaktır.

Aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde onuna bölünerek bulunan ay sayısı, bireysel emeklilik sisteminde kazanılmış süre olarak değerlendirilecektir. Kazanılmış süre hesabında sadece tam aylar dikkate alınır. Kazanılmış sürelerin toplamı en eski emeklilik taahhüt planına girişten itibaren işleyen süreden fazla olamaz.

Emeklilik taahhüt planındaki birikimler Bireysel Emeklilik Sistemine bireysel olarak nasıl aktarılacaktır?

 Üye veya çalışan hizmet sunucusuna, aktarım için yazılı talepte bulunur.
 Hizmet sunucusu, yazılı talebin kendisine ulaşmasını müteakip on iş günü içinde, içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenen aktarım bilgi ve hesap formunu üye veya çalışana gönderir.
 Üye veya çalışan, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte emeklilik şirketine veya sigorta şirketine başvurur.
 İlgili şirket, kişiye talebine göre bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunar veya yıllık gelir sigortası önerir; önerdiği ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına göre katılımcıya sunulması gerekli bilgileri verir.
 Üye veya çalışan, teklifi kabul etmesi halinde, içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenen aktarım talep formunu imzalayarak hizmet sunucusuna gönderir ve aktarımın yapılmasını ister.
 Hizmet sunucusu, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını müteakip aktarım tutarını emeklilik şirketinin veya sigorta şirketinin ilgili hesap numarasına öder.
 Emeklilik sözleşmesi, aktarılan tutarın emeklilik şirketi hesaplarına intikal ettiği anda, yıllık gelir sigortası ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yürürlüğe girer.

Emeklilik taahhüt planındaki birikimler Bireysel Emeklilik Sistem’ine grup olarak nasıl aktarılacaktır?

İş hukukuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınmış karara göre tüm üyeler veya çalışanların ya da bunların bir kısmının birikimleri, emeklilik sözleşmesine veya yıllık gelir sigortasına grup halinde aktarılabilecektir.

 Hizmet sunucusu, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte yazılı olarak emeklilik şirketine veya sigorta şirketine başvurur ve gruba dahil kişilerin bilgilerini elektronik ortamda şirkete gönderir.
 İlgili şirket, hizmet sunucusuna gruba uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunar veya yıllık gelir sigortası önerir; önerdiği ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına göre sunulması gerekli bilgileri hizmet sunucusu ile üye veya çalışanlara verir.
 Hizmet sunucusu, teklifi kabul etmesi halinde, aktarım tutarını emeklilik şirketinin veya sigorta şirketinin ilgili hesap numarasına öder.
 Emeklilik sözleşmesi, aktarılan tutarın emeklilik şirketinin hesaplarına intikal ettiği tarih itibarıyla, yıllık gelir sigortası ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yürürlüğe girer.

ETİKETLER

haber