REKLAMI GİZLE

SGK’ya Ödenen Primler Geri Alınabilir Mi?-3

Emekli Sandığı statüsüne tabi olarak ödenmiş olan primlerin/keseneklerin geri alınması...

- A +

 

2- Emekli Sandığına tabi olan memurlar yönünden

01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığına tabi olarak çalışan memurlar hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulandığından, anılan kuruma ödenmiş olan keseneklerin/primlerin geri alınıp alınamayacağı konusunda söz konusu kanun hükümleri geçerli olacaktır.

Emekli Sandığı statüsüne tabi olarak ödenmiş olan primlerin/keseneklerin geri alınması toptan ödeme veya kesenek iadesi şeklinde olmaktadır.

Emekli Sandığına tabi olanlara hangi durumda kesenekleri  toptan ödeme olarak geri  verilmektedir?

Hemen belirtelim ki, Emekli Sandığına tabi görevlerinden ayrıldıktan sonra diğer sosyal güvenlik kurumlarına/ statülerine (SSK, Bağ-Kur, Banka Sandığı vd.) tabi bir görevde çalışmaya başlayanlara Emekli Sandığına tabi olarak ödedikleri primler/kesenekler toptan ödeme olarak iade edilmemektedir.  

Dolayısıyla, Emekli Sandığı statüsüne tabi görevinden ayrıldıktan sonra diğer sosyal güvenlik statülerine tabi olarak çalışmamış olan memurlardan; 

-Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılanlardan fiili hizmeti 10 yıldan ya da 61 yaşını doldurmaları nedeniyle kendi istekleriyle emekliye ayrılanlardan fiili hizmeti  15 yıldan az olanlar,

-5434/39. maddesinin (e ) ve (f) fıkraları uyarınca sicilleri üzerine resen emekliye sevk edilenlerden fiili hizmeti 25 yıldan az olanlar, 

-Haklarında adi malullük hükümleri tatbik edilen iştirakçilerden; fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanlar,

-Vazife malullüğü ortadan kalktığından aylığı kesilmiş, ancak  emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda iken (61) yaşını dolduranlardan, fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanlara veya yine bu durumda iken ölen ve fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanların dul ve yetimlerine,

-Mahkemece gaipliklerine karar verilen iştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanların; hüküm tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı ile Kuruma (SGK) müracaat eden dul ve yetimlerine,

daha önce ödenmiş olan kesenekler toptan ödeme şeklinde geri verilmektedir.

Keseneklerin toptan ödeme olarak iadesi sigortalının kendisine veya dul ve yetimlerine yapılmaktadır.    

 Emekli Sandığı statüsüne tabi olarak kesenek ödemiş olan sigortalıların kendilerine veya bunların dul ve yetimlerine toptan ödeme olarak kesenekleri geri ödenmektedir. 

Hak sahiplerine toptan ödeme yapılırken; kadın eşin birden fazla olması, eşler arasındaki yaş farkının 30 veya daha fazla olması, babanın yaş, malullük ve muhtaçlık durumu, erkek çocuklarda öğrenim durumlarına göre yaş hadleri, kız çocukların evli olup olmadıkları ve kadın eşin ölüm tarihindeki gebeliği, Türk vatandaşlığından çıkma ve çıkarılma ile ilgili hususlar da dikkate alınmaktadır.

Malul ve muhtaç olan erkek çocuklara yaş şartı aranmaksızın sigortalının geçmişte ödediği kesenekler toptan ödeme olarak verilmektedir.

Diğer taraftan, dul ve yetimlerin kesenekleri toptan ödeme olarak geri alabilmeleri için, kendileri ile ilgili olarak aranan şartları taşımalarının yanı sıra sigortalının ölüm tarihinden itibaren 2 yıl içinde yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir. 

Emekli Sandığına tabi olanlara hizmet sürelerinin her tam yılı için emekli keseneğine esas aylıklarının iki katı tutarında toptan ödeme yapılır.

Toptan ödeme tutarı, ilgililerin fiili, itibari ve borçlandıkları hizmet sürelerinin her tam yılı (yıl kesirleri tama iblağ edilir) için görevden ayrıldıkları tarihteki, emekli keseneğine esas aylıklarının iki katı tutarı şeklinde hesaplanır.

Yapılacak ödeme miktarı, bir yıllık hizmet için ödenecek miktardan az olamaz.

Hesaplanan toptan ödeme tutarı dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68. maddesinde gösterilen hisseleri oranında ödenir.

Şayet, ölüm tarihi itibariyle aylığa veya toptan ödemeye müstahak dul ve yetim bulunmuyorsa bunların kesenekleri Emekli Sandığına (SGK’ya) kalmaktadır.

Kendisi için tahakkuk ettirilmiş toptan ödeme tutarını almadan sigortalı ölmüş ise, toptan ödeme kanuni mirasçılarına ödenmektedir.