REKLAMI GİZLE

Anayasa Komisyonu 'ittifak' mesaisini tamamlıyor; gözler Genel Kurul'da

Genel Kurul, 12 Mart Pazartesi günü çalışacak; ittifak teklifine geçilmesi bekleniyor

- A +

TBMM Anayasa Komisyonu, AKP ile MHP ortaklığında 26 maddelik seçim ittifakı kanun teklifinde mesaiyi tamamlıyor. 23 maddesi kabul edilen teklifin tamamının bugün komisyondan geçmesi bekleniyor. AKP’nin kabul edilen çalışma takvimine göre, Meclis Genel Kurulu, 12 Mart Pazartesi günü çalışacak. Kulislerde, teklifin görüşmelerine aynı güç geçilebileceği belirtiliyor.

Anayasa Komisyonu’nun dün yapılan müzakerelerinde kabul edilen düzenlemeler şöyle:

"İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak.  Yüzde 10'luk barajın hesaplamasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak."

"İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak."

"Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Ancak seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulası ayrı zarfa konulacak ve bu zarf ayrı sandığa atılacak."

"Komisyonda, AKP 20. Maddede teknik bir düzenleme yaptı. "Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde onluk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı dikkate alınır.” cümlesindeki “dikkate alınır” ibaresi çıkarılarak “esas alınır” ibaresi konuldu."

"Buna göre, seçmen kütükleri, "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenecek. Böylece, seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak; askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı mevcut uygulamada olduğu gibi sürdürülecek."

"Yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listeleri "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenecek. Böylece yurt dışı seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak; askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı mevcut uygulamada olduğu gibi devam ettirilecek.
Teklifle, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, bazı maddelerde değişiklik yapılıyor. Kanunda yer alan "sandık alanı" ibareleri "sandık çevresi" olarak değiştiriliyor."

"Milletvekili seçilebilmek için aranan "askerlik hizmetini yapmış olma" şartı, "askerlikle ilişiği olmama" şeklinde değiştirildi.  
Anayasa değişikliğiyle 18 yaşaindirilen  milletvekili seçilme yaşı da dikkat alındı ve mahalli idare organları seçimlerinde de 25 olan seçilme yaşı 18 olarak değiştirildi."

"Böylece; askerlik çağına gelmemiş olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi seçilebilecek."

Komisyonda kabul edilen maddeler şöyle:

MADDE 20- 2839 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "her siyasi partinin” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ittifakın” ibaresi, "bölerek, siyasi partilerin” ibaresi i le "aşan siyasi partilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve İttifakların” ibareleri eklendi. 

Teklifteki "Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde onluk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı dikkate alınır.” cümlesindeki “dikkate alınır” ibaresi çıkarılarak “esas alınır” ibaresi eklendi. 

MADDE 21- 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin başlığında yer alan "partilerin” ibaresi "partiler, ittifaklar” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasında yer alan “ile yukarıdaki maddede yazılı oranı aşan siyasi partilerin,” ibaresi "ve 33 üncü maddede yazılı oranı aşan siyasi partiler ile bu oranı aşan ittifakların,” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "partilerin” ibaresi "partilerin, ittifakların” Şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesine "partilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve İttifakların” ibaresi eklenmiş, son cümlesinde yer alan "partilere” ibaresi "siyasi partilere, İttifaklara” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına "partilerden” ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ittifaklardan” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınır. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu maddedeki usule göre paylaştırılır.”

MADDE 22- 18/01/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdarelerle  Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçi mi Hakkında Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "pusul ası” i baresi "pusulaları” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer al an "pusul asını” ibaresi "pusul al arını” şekli nde değiştiril miş, mevcut dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Belediye başkanlığı, beledi ye meclisi üyeliği, i l genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusul al arı aynı zarfa konul ur. Ancak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen K ütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca seçim bölgelerinin birleştirilmesi ne karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusul ası ayrı zarfa konulur ve bu zarf ayrı sandığa atılır.

MADDE 23- (l ) 298 sayılı Kanunun; a)33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bilgiler” ibaresi " yerleşim yeri adresi bilgileri ” şeklinde değiştirilmiştir.

b)35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer al an "bilgiler” ibaresi " yerleşim yeri adresi bilgileri ” şeklinde değiştirilmiştir.
c)71 i nci maddesinin birinci fıkrasının (l) numaralı bendinde yer al an "alanı içinde” ibaresi "çevresinde” ve (2) numaralı bendinde yer al an "Sandık al anında,” ibaresi " İl çe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde,” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 72 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer al an "al anında” ibaresi "çevresinde dışında” şeklinde değiştirilmiştir.
d)73 üncü maddesini n birinci fıkrasının son cümlesinde yer al an "sandık al anında” ibaresi "seçim bölgesinde” şeklinde değiştirilmişti r.
e)85 i nci maddesini n başlığında ve birinci fıkrasında yer al an "alanı” ibareleri "çevresi ", birinci fıkrasında yer al an "sandık alanına” ibaresi "sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına” şeklinde değiştirilmiştir.
f)153 üncü maddesini n üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "sandık al anına” ibareleri "sandığın konulduğu bina, yapı veya bunların müştemilatına” şeklinde değiştirilmiştir.
 (2) 2839 sayılı Kanunun; a)II inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış” ibaresi "Askerlikle ilişiği” şeklinde değiştirilmiştir.
b)31 inci maddesinin birinci fıkrasına "oy sayısını” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ittifakların ortak oy sayısı ile ortak oylarından gelen payı” ibaresi eklenmişti r.
(3) 2972 sayılı Kanunun; a) 9 uncu maddesini n birinci fıkrasında yer al an " yirmibeş” ibaresi "on sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2839 sayılı Kanunun;
a)II inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış” ibaresi "Askerlikle ilişiği” şeklinde değiştirilmiştir.
b)31 inci maddesinin birinci fıkrasına "oy sayısını” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ittifakların ortak oy sayısı ile ortak oyl arından gelen payı” ibaresi eklenmişti r.
(3) 2972 sayılı Kanunun;
a)9 uncu maddesini n birinci fıkrasında yer alan " yirmibeş” ibaresi "on sekiz” şeklinde değiştirilmi ştir.
b)31inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "25” ibaresi "on sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.